Varnost

This post is also available in: Italian

Varnost – preprečevanje in upravljanje tehnoloških tveganj

Ključni cilj – ki presega trajanje projekta – je povečanje varnostnih ukrepov, ki bodo udejanjeni po zaslugi:

  • analiza obstoječega stanja na področju ravnanja v izrednih razmerah v pristaniščih tako s strani pristaniških uprav kot s strani podjetij, ki so izpostavljena tveganju nesreče, in posledična izdelava skupnih smernic za ravnanje v primeru izrednih razmer v pristanišču;
  • razvoj skupne metodologije za zbiranje in kodiranje podatkov o nesrečah ter naknadna statistična analiza, s ciljem oblikovanja skupnih ukrepov za preprečevanje nesreč;
  • promocija informacijskega sistema upravljanja in nadzora tokov in skladiščenja nevarnega razsutega in kontejnerskega tovora z namenom opredelitve morebitnih scenarijev nesreč, ukrepov za njihovo preprečevanje in načinov ravnanja v primeru nesreče.

 

Ravnanje v izrednih razmerah

Na podlagi podatkov o načrtih ravnanja v izrednih razmerah v pristaniščih (skupaj z notranjimi načrti za ravnanje v izrednih razmerah za obrate, ki so izpostavljeni hudim nesrečam), pristaniškega osebja, pristaniških storitev ter lokalnih in širših oblasti (pomorska uprava, prefektura ipd.), analize evropske in mednarodne zakonodaje se izdela dokument s skupnimi smernicami za koordinacijo dejavnosti v primeru izrednih razmer. Čezmejni sistem se dopolni s predlogi za ravnanje v izrednih razmerah, ki se razlikujejo za vsako pristanišče.

 

Nesreče pri delu

Trenutno vsako pristanišče na programskem območju uporablja lasten sistem zbiranja podatkov o nesrečah pri delu v pristanišču, ki temelji na raznolikih kazalnikih. Posledica tega je neusklajena razvrstitev podatkov o nesrečah pri delu v pristaniščih severnega Jadrana, ki onemogoča ustrezno analizo slednjih, ne le v statistične namene, temveč tudi zaradi preprečevanja nezgod, v primerjavi z drugimi nacionalnimi in evropskimi pristaniškimi sistemi. Projektni partnerji bodo primerjali ukrepe in strategije, ki jih posamezna pristanišča izvajajo za preprečevanje nesreč pri delu ter odgovarjajoče predpise in njihovo izvajanje. Skupna delovna skupina bo sestavila poročilo o ukrepih za preprečevanje nesreč pri delu, ki se izvajajo v pristaniščih na projektnem območju, pri čemer bo poskušala ugotoviti prenosljive prakse in možnosti sodelovanja med pristanišči na področju preprečevanja nesreč pri delu.

Z uskladitvijo podatkov o nesrečah pri delu v pristaniščih bo mogoče:

  • povečati varnost pristaniškega osebja začenši z analizo podatkov o nesrečah pri delu na operativnih območjih;
  • skupno določiti in poenotiti kriterije zbiranja in kodiranja podatkov o nesrečah pri delu za nadaljnjo statistično analizo;
  • opredeliti preventivne ukrepe in poskrbeti za ozaveščanje pristaniškega osebja na osnovi statističnih podatkov o nesrečah pri delu, ki so bili zbrani v zadnjih letih.

Pretovor nevarnih snovi

Izmenjava informacij o tveganjih pri pretovoru nevarnih snovi v pristaniščih bo med partnerji potekala vzporedno z analizo tveganj izlitja nevarnih snovi v morje. Tako bosta zagotovljena boljše poznavanje in popolna analiza tveganj med prevozom nevarnih snovi po morju in kopnem. Cilj je prispevati k preprečevanju in omilitvi tveganj pri pretovoru in skladiščenju nevarnih snovi, ki močno vplivajo na varnost, učinkovitost in produktivnost pristanišč in izdelati skupni čezmejni model spremljanja, ocene in ravnanja v primeru tveganj zaradi pretovora nevarnih snovi.

S pomočjo analize tveganj pri pretovoru nevarnih snovi v pristanišču bo mogoče:

  • povečati varnost v pristaniščih z ugotovitvijo morebitnih tveganj pri pretovoru nevarnih snovi;
  • izdelati skupni čezmejni model spremljanja, ocene in ravnanja v primeru tveganj zaradi pretovora nevarnih snovi;
  • ozavestiti osebje o tveganjih, povezanih s pretovorom in skladiščenjem nevarnih snovi.