Čezmejno sodelovanje

This post is also available in: Italian

Ta projekt je pomemben zato, ker je partnerjem prvič uspelo pritegniti vsa pristanišča severnega Jadrana k sodelovanju na temo varnosti in okoljske zaščite v pristaniščih, s spodbujanjem “sistemske logike” na teh dveh področjih, ki so ju partnerji skupaj opredelili kot prednostni, in z oblikovanjem stalnega čezmejnega omrežja, namenjenega izboljšanju metod dela.

Dejansko si za iskanje skupnih rešitev prizadevajo vsa pomembnejša pristanišča v severnem Jadranu, ki predstavljajo poglavitna odhodna in prihodna središča za pretok blaga, tako s pomorskim kot s kopenskim prometom, in so kot taka tudi izpostavljena večjim tehnološkim tveganjem (zlasti pri prevozu nevarnih snovi). Na italijanski strani se najpomembnejša industrijska območja osredotočajo na industrijske cone pristanišč v Benetkah – Marghera, Ravenni in Trstu, kjer bi morebitno onesnaževanje lahko imelo hude posledice na celotno programsko območje.

Sodelovanje je zagotovljeno s skupno željo po okrepitvi sinergičnih povezav in izboljšanju položaja severno jadranskega pristaniškega sistema na globalnem trgu. Znaki v tej smeri so bili jasno izraženi že v Memorandumu o soglasju – ki ga je dne 17.03.2009 podpisalo Združenje severno jadranskih pristanišč (NAPA), ustanovljeno med pristanišči Reka, Koper, Trst, Benetke in Ravenna, zaradi vzpostavitve stalnega partnerstva, ki bi lahko zagotovilo sodelovanje z namenom povečanja konkurenčnosti severno jadranskih pristanišč.

Konkurenčnost, ki v skladu s strategijo Evropa 2020, katera si v prihodnjem desetletju želi obuditi gospodarstvo Evropske unije, zahteva tudi trajnostno rast, temelječo na gospodarstvu, ki bo učinkovitejše z vidika virov, okolju prijaznejše in bolj solidarno.

V partnerski mreži so danes vključene naslednje ustanove:

  • Pristaniška uprava Benetke, ki je zaradi preteklih izkušenj na področju upravljanja okoljskih tveganj, povezanih z industrijskim pristaniščem Marghera in z lagunskimi območji, tudi vodilni partner ter je odgovorna za komunikacijo in za oblikovanje čezmejnega modela spremljanja, ocene in ukrepanja v primeru tveganj pri pretovoru nevarnih snovi.
  • Pristaniška uprava Ravenna je zadolžena za usklajevanje dejavnosti spodbujanja povezovanja sistemov za preprečevanje industrijskih tveganj v pristaniščih, z izdelavo čezmejnega sistema za združeno oceno tveganja in ravnanja v nujnih primerih.
  • Luka Koper je zadolžena za usklajevanje dejavnosti za izdelavo skupnega modela ocene vplivov izlitja onesnaževal v morje in za izbiro načinov za odpravljanje onesnaževanja.
  • Pristaniška uprava Trst je odgovorna za dejavnosti, namenjene povečanju varnosti zaposlenih v pristanišču, z izdelavo skupnega sistema zbiranja, kodiranja in ocene podatkov o nesrečah v pristaniščih.
  • Posebno podjetje za pristanišče Chioggia (ASPO) sodeluje pri izvajanju vseh projektnih dejavnosti, tako tehničnih kot tistih, ki so povezani z upravljanjem in diseminacijo rezultatov projekta.
  • Pristanišče Tržič in Konzorcij za razvoj industrijskega območja Aussa-Corno sta v okviru projekta zadolžena za opredelitev skupnega sistema zbiranja, kodiranja in ocene podatkov o nesrečah v pristaniščih in izdelavo skupnega čezmejnega modela o tveganjih pri pretovoru nevarnih snovi v pristanišču.
  • Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, je zadolžena za usklajevanje čezmejne delovne skupine pri izdelavi skupnega modela za boljše razumevanje regionalnih dinamik ozračja s posebnim poudarkom na emisijah v pristaniščih.